Beste Leden,

Updates kunnen jullie van nu af aan lezen op vnttaiwan.com

Deze site zal over enige tijd opgeheven worden.

We zullen ook een nieuw email adres gaan gebruiken: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het bestaande email adres blijft voorlopig ook nog even in gebruik.

 

Dear members,

From now on updates can be found on our new website, vnttaiwan.com

This site will be terminated in due course.

We will also have a new email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The current email address will remain active for the time being.

 

 

ENGLISH BELOW

 

Beste Leden,

 

Op 24 April a.s. vieren we Koningsdag met een VNT Koningsdag Feest!

De locatie heeft een heerlijk groot terras en is gelegen midden in Taipei, op 2 minuten lopen van de blauwe MRT lijn (Zhongxiao Dunhua Station).

Er is natuurlijk bier, wijn en fris – en er is ook nog een echte barbecue! Als altijd, alles inbegrepen bij het entreegeld.

 

Tijd:

17:00 – 22:00

Locatie:

 

Plan B Bistro

No. 46, Lane 187, Section 1, Dunhua South Road, Da’an District, Taipei City, 106

106台北市大安區敦化南路一段187巷46號

 

Kosten

Leden : 1000 NT

Kinderen *): Gratis

Niet-Leden zonder lidmaatschap VNT: 1350 NT

Niet-Leden met lidmaatschap VNT: 1600 NT

*) Kinderen (<16 jr. oud) hebben alleen toegang als tenminste één van de ouders erbij is

 

Graag RSVP voor 17 April via deze email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

 

Tot dan!

 

ENGLISH

Dear Members,

On April 24th we will celebrate King's Day with a VNT King’s Day Party!

The location has a lovely large terrace in the center of Taipei,  and is located at a 2-minute walk from the blue MRT line (Zhongxiao Dunhua Station).

There will be beer, wine, and soft drinks - and there is also a real barbecue! As always, all included in the entrance fee.

Time:

17:00 - 22:00

 

Location:

 

Plan B

No. 46, Lane 187, Section 1, Dunhua South Road, Da’an District, Taipei City, 106

106 台北市 大安 區 敦化 南路 一段 187 巷 46 號

 

Cost

Members: 1000 NT

Children*): Free

Non-Members without VNT membership: 1350 NT

Non-Members with VNT membership: 1600 NT

 

*) Children (<16 yrs. old) only have access if at least one of the parents is present.

 

Please RSVP before April 17th via this email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

 

See you there!

Secretariaat VNT Dutch Club Taiwan

 

 

 

 

 

 

(English below)

Beste Leden,

Hieronder vinden jullie de Algemene Gedragsregels en de Klachtenprocedure zoals die binnen de VNT op ieder evenement en bij iedere activiteit gelden.

 

 1. Algemene Gedragsregels
  • Respect & Veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers elkaar met respect te behandelen. Hieronder hoort ook het creëren van een veilig klimaat, waarbij eenieder zich welkom en veilig voelt.
  • Openheid & Toegankelijkheid: de VNT wil een vereniging zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen. Door middel van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, behouden we een prettige sfeer.
  • Minderjarigen: Minderjarigen zijn welkom op VNT Evenementen onder begeleiding van tenminste één van hun ouders of een door hun ouders aangewezen voogd.
  • Verantwoordelijkheid Ouders/Voogd: Ouders zijn te allen tijde geheel verantwoordelijk én aansprakelijk voor hun minderjarige kinderen bij een VNT Activiteit.
  • Omgang met minderjarigen: Leden zullen op geen enkel moment omgaan met minderjarigen op een wijze waarop zij mogen verwachten dan wel waarvan de ouders of voogd aangeven, dat het ongewenst is.
  • Grensoverschrijdend Gedrag: Als Leden gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels en bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het Bestuur
  • Twijfel: In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van leden in de geest van de gedragsregels te handelen en indien nodig daarover in contact te treden met het Bestuur.

 

 1. Klachtenregeling
  • Bespreken: Veel klachten kunnen voorkomen worden door deze onderling te bespreken. Als u om u moverende redenen bepaald gedrag niet op prijs stelt, meld dat dan duidelijk aan het lid of de leden die dit gedrag vertonen. Er kan sprake zijn van een misverstand. Als het gedrag niet verandert en/of later weer optreedt is er een grond voor een klacht.
  • Een Klacht: Alleen gegronde klachten kunnen door het Bestuur in behandeling worden genomen. Een gegronde klacht is een klacht over een gebeurtenis waar u zelf bij betrokken bent geweest en/of bewijsmateriaal van heeft.
  • Indienen Klacht: Een klacht moet binnen 6 weken na een gebeurtenis schriftelijk worden ingediend.
  • Klacht namens derden: Een klacht namens een derde indienen kan alleen als er bewijsmateriaal geleverd wordt en/of bekend is namens wie een klacht wordt ingediend. Anders wordt de klacht als ongegrond beschouwd. Klachten die meer dan 6 weken na de gebeurtenis worden ingediend worden ook als ongegrond beschouwd.
  • Ongegronde klacht: Het indienen van een ongegronde klacht kan leiden tot sancties voor de partij die de klacht indient.
  • Behandeling: Het Bestuur zal een ingediende klacht direct in behandeling nemen en binnen 4 weken tot een uitspraak komen.
  • Bewaren van klachten: Klachten worden door het Bestuur 2 jaar bewaard en dan vernietigd.

Dear Members,

Please find the code of conduct and the complaint procedure which apply to all events and activities of the VNT.

 1. General Rules of Conduct
  • Respect & Safety: within the association, all members and visitors are required to treat each other respectfully. This also includes creating an environment, where everyone feels safe and welcome.
  • Open and accessible: The VNT wants to appeal to a broad range of people. By engaging with one another in a positive manner and provide feedback, we can create a pleasant ambiance.
  • Minors: Minors are welcome at VNT Events under the supervision of at least one of their parents or a guardian appointed by their parents.
  • Responsibility Parents / Guardian: Parents/Guardians are always fully responsible and liable for their minor children at a VNT Activity
  • Dealing with Minors: Members will at no time interact with minors in a way they may expect parents could find undesirable or whose parents or guardian make clear that it is undesirable.
  • Unacceptable behavior: When a Member notices behavior that is not in accordance with these rules of conduct and suspects unacceptable behavior, the Member is obliged to report this to the Board immediately.
  • Doubt: In cases where the code of conduct does not (immediately) provide, or in case of doubt about the permissibility of certain behaviors, it is the responsibility of members to act in the spirit of the rules of conduct and to inform the Board immediately if necessary

 

 1. Complaint Procedure
  • Discuss: Many complaints can be prevented by discussing them among themselves If, for reasons of your own, you do not appreciate certain behavior, please clearly report it to the member or members who engage in this behavior. There may be a misunderstanding. If the behavior does not change and / or occurs again later, there is a ground for a complaint.
  • A Complaint: Only complaints determined by the Board to have merit, will be handled by the Board. A complaint with merit is a complaint about an event in which you yourself were involved and / or have evidence of.
  • Registering a Complaint: A complaint must be submitted in writing within 6 weeks after an event.
  • Complaint on behalf of third parties: You can only submit a complaint on behalf of a third party if evidence is provided and / or on whose behalf a complaint is made is known to the Board. Otherwise, the complaint will be considered without merit. Complaints submitted more than 6 weeks after the event are also considered without merit.
  • Complaint without merit: Submitting a complaint without merit may lead to sanctions for the party submitting the complaint.
  • Process: The Board will deal with a submitted complaint immediately and reach a decision within 4 weeks
  • Complaint Archiving: Complaints are kept by the Board for 2 years and then destroyed.

 

(English Below)

Wij willen jullie uitnodigen voor de Nieuwjaarsborrel op 6 maart.
Dit event is tot stand gekomen in samenwerking met het NLOT en het BOT.

De directeur van het NLOT, de heer Guido Tielman, en de directeur van van het BOT, de heer Frédéric Verheyden, zullen zich introduceren vanaf 17 uur.

Het evenement vindt plaats van 15:30-19:00
==============================
Dear Members,
We would like to invite you for the Spring Festival Celebration on March 6th.
This event is a result of close cooperation with the NLOT and the BOT.
The Dutch Representative in Taiwan, Mr Guido Tielman, and the Belgian Representative in Taiwan, Mr Frédéric Verheyden, will introduce themselves at 5 pm.
The event is from 3:30-7pm
Please RSVP before March 1st, via this email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

2020 is een bijzonder jaar geweest. En wat is het dan gezellig om een thuishonk als de VNT Taiwan te hebben! Op 12 december jl. vierden we samen het VNT Kerstdiner - en wat een feest was dat!

Mede dankzij Heineken en de geweldige service van het Far Eastern Plaza Shangri La Hotel hebben meer dan 100 man genoten van een gezellige borrel, een heerlijke maaltijd en natuurlijk de muziek van de DJ!

In een korte speech dankte Voorzitter Maarten van Dam het vorige bestuur onder leiding van Marco Heusdens voor hun geweldige inzet - en met hen ook alle vrijwilligers die hun vrije tijd en energie in onze VNT gestoken hebben. In het bijzonder noemde hij Arthur Kater, die na 10 jaar het menu voor het VNT Kerstdiner te regelen, het stokje aan een opvolger overdraagt. We wensen iedereen nog hele fijne dagen toe in 2020, en natuurlijk het allerbeste voor 2021!

 

--------------- ENGLISH BELOW ---------------

 

2020 has been a special year. In these unusual times, it's really nice to have a homebase like the VNT Taiwan! On December 12th we celebrated the VNT Christmas Dinner together - and what a party that was!

Partly thanks to Heineken and the great service of the Far Eastern Plaza Shangri La Hotel, more than 100 people enjoyed a nice drink, a delicious meal and of course the music of the DJ!

In a short speech, Chairman Maarten van Dam thanked the previous board led by Marco Heusdens for their tremendous commitment - and with them all the volunteers who put their free time and energy into our VNT. In particular, he mentioned Arthur Kater, who, after 10 years of arranging the menu for the VNT Christmas dinner, transfers the baton to a successor. We wish everyone very happy days in 2020, and of course all the best for 2021!

 

Beste VNT Leden,

Het Kerstdiner zal dit jaar op 12 December gehouden worden. De inschrijving sluit op 4 december 18:00 uur a.s. We zijn wederom welkom bij Shangri-la Far Eastern Plaza 106台北市大安區敦化南路二段201號.

Uitnodiging

De tijd vliegt, het jaar is alweer bijna om.

Daarm willen we je graag

uitnodigen voor het Kerstdiner.

 

Informatie

12 December 2020  |   Vanaf 18:00

Shangri- La's Far Eastern Plaza Hotel, Taipei

De kosten bedragen NTD$1750 pp

 

Van: Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag
Datum: 21 maart 2020

Beste Nederlanders,

Steeds meer grenzen gaan dicht. Daarom hebben wij (Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag) een actueel overzicht nodig van de Nederlanders die op dit moment (tijdelijk) in het buitenland verblijven. De Nederlandse ambassade wil graag een actueel beeld hebben van het aantal Nederlanders dat zich nu in het land bevindt. Jij kunt daar bij helpen door je registratie, of registratie uit te breiden als je in het land bent.

Subcategories

Upcoming event from the VNT